2022.03.26 – Skupienie wielkopostne dla „Odrodzenia”

29 marca 2022

Liczna reprezentacja tego ruchu, bowiem przybyło 50 osób, głównie z terenu Wielkopolski, ale i nie tylko, przeżywała wielkopostny dzień skupienia. W konferencjach i w programie słowno-muzycznym poruszane były treści dotyczące Pasji Jezusa Chrystusa i Tajemnicy Eucharystii. Tematem przewodnim spotkania były słowa odnoszące się do realizowanego w Polsce duszpasterskiego hasła bieżącego roku kościelnego „Posłani w pokoju Chrystusa”. Przedstawiane przez ks. dra Pawła Jasinę SChr w konferencjach rozważania osnute były na biblijnym przekazie Chrystusowej katechezy o Eucharystii z szóstego rozdziału Ewangelii wg św. Jana. W prostym i jasnym przekazie Rekolekcjonista przeprowadził uczestników od perykopy o cudownym rozmnożeniu chleba przez kolejne wersety tego rozdziału, by ukazać, że ów cud i Jezusowa mowa w synagodze w Kafarnaum stanowiły zapowiedź Eucharystii. Swoistym z wieńczeniem podjętej refleksji było uczestnictwo we Mszy Świętej, aby móc doświadczać, że ten, kto mnie spożywa Chrystusa, będzie żyć przeze Niego (por. J 6,57), zgodnie z biblijnym mottem tego czasu skupienia. Po liturgii w klasztornym refektarzu uczestnicy spotkali się na agapie przy kawie, herbacie i ciastach przez siebie upieczonych. Ostatni punkt programu stanowiły rozważania słowno-muzyczne „Męka i Śmierć Pana Jezusa Chrystusa wg Romana Brandstaettera” przygotowane i przedstawione przez prof. Lecha Bałabana i prof. Wiesława Bednarka. Przejmująco ukazana słowami poety, Męka Pana Jezusa ilustrowana była trafiającymi do serca dźwiękami altówki.

Radujemy się i dziękujemy Panu Bogu, że dzięki dobroci braci i księży chrystusowców to wielkopostne spotkanie mogło się odbyć w formie dnia skupienia (chociaż pierwotnie było planowane w formule weekendowych rekolekcji u filipinów na Świętej Górze w Gostyniu, która uległa całkowitej zmianie ze względu na obecną sytuację wywołaną przez wojnę w Ukrainie i przybywaniem i przyjmowaniem uchodźców – również w domach rekolekcyjnych i zakonnych). Jak filipini udostępnili uchodźcom dom rekolekcyjny, tak chrystusowcy – domy w Poznaniu i Mórkowie, więc uczestniczący w skupienia zdecydowali się wspomóc materialnie to dzieło przyjmowania i goszczenia tych, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia swoich domów i swojej ojczyzny: przekazali ofiarę pieniężną na potrzeby domu przyjmującego uchodźców wojennych z Ukrainy.
tekst: Danuta Maria Stawicka, fotografie: kl. Krzysztof de Bruijn SChr

*    *    *

Współczesny Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” jest spadkobiercą i kontynuatorem idei działającego w międzywojennym dwudziestoleciu Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”. W powojennej Polsce nie było możliwości utrzymania poprzednich form organizacyjnych, jednakże środowisko odrodzeniowców od 1957 r. spotykało się corocznie z Księdzem Prymasem na Jasnej Górze. W 1979 r. z inicjatywy Księdza Prymasa ruch ten przyjął nazwę: Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”. Na skutek różnych uwarunkowań zewnętrznych, powstała konieczność utworzenia – w ramach ruchu – stowarzyszenia katolickiego. Stowarzyszenie, po uzyskaniu aprobaty Konferencji Episkopatu Polski, zostało zarejestrowane w 1992 r., zachowując dotychczasową nazwę. Członkowie „Odrodzenia” działają w grupach duszpasterskich tzw. kołach przy parafiach na terenie całego kraju. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia: www.ruch-odrodzenie.org. Z poznańskimi kołami „Odrodzenia” jako duchowy opiekun i rekolekcjonista przez szereg lat związany był nasz Współbrat, śp. ks. dr Edward Szymanek SChr. Aktualnie duchową opiekę sprawuje ks. Mateusz Socha SChr.

Za „Skupienie wielkopostne dla Odrodzenia”:  Za skupienie