Regulamin

REGULAMIN
Dom Rekolekcyjny Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu

I. Postanowienia ogólne

  1. Dom Rekolekcyjny Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu jest obiektem religijnym. Goście obiektu zobowiązani są uszanować katolicki charakter tego miejsca.
  2. Głównym celem pobytu w Domu Rekolekcyjnym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu jest odnowa duchowa, modlitwa, wyciszenie i wynikający z tego odpoczynek.
  3. Pobyt na terenie Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.

II. Zasady zakwaterowania

  1. Goście Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu mogą korzystać z zakwaterowania w obiekcie zgodnie z Regulaminem opublikowanym na stronie www.domschr.pl oraz z określonymi warunkami rezerwacji.
  2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 10:00 następnego dnia.
  3. Pobyt w Domu Rekolekcyjnym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
  4. Obowiązuje zakaz zakwaterowania wraz ze zwierzętami, bez względu na gatunek i wielkość zwierzęcia.
  5. Wszystkie osoby korzystające z oferty pobytowej Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu zobowiązane są w dniu przyjazdu do:
   1. dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,
   2. wniesienia opłat za pobyt zgodnie z ustaloną ceną podaną w potwierdzeniu rezerwacji,
   3. pozostawienia kaucji zwrotnej w wysokości: 200 zł, jeżeli zarządca obiektu wymaga wpłaty kaucji.
  6. Przyjazdy i wyjazdy poza regulaminowymi godzinami zakwaterowania należy z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać indywidualnie z zarządcą obiektu.
  7. Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
   1. będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
   2. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
   3. osobom nie przestrzegającym Regulaminu Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.
  8. Z chwilą przejęcia klucza lub karty do pokoju zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania.

III. Przepisy porządkowe

  1. Przybywający na terenie Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości, mienia obiektu, jak również do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów BHP i P. POŻ.
  2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 06.00 rano.
  3. Brama oraz bramki zamykane są o godz. 22.00.
  4. Osoby zakłócające spokój i porządek w Domu Rekolekcyjnym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania oraz zwrotu wpłaconej należności za pobyt.
  5. W ciągach komunikacyjnych typu korytarze i klatka schodowa, należy zachować ciszę (jest to szczególnie ważne w bliskiej odległości kaplic Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu).
  6. Kaplice Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu są miejscem modlitwy i kontemplacji. Uprasza się o nieprowadzenie w niej prywatnych rozmów. Należy pamiętać o godnym stroju.
  7. Każdy Gość Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu jest zobowiązany do dbałości o porządek oraz należyty stan techniczny obiektu.
  8. Stwierdzone usterki Gość Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu winien zgłosić pracownikowi recepcji. Goście odpowiadają również za niezgłoszone usterki, a stwierdzone podczas ich pobytu.
  9. Każdy Gość Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu zobowiązany jest do oszczędnego korzystania z mediów typu prąd i woda.
  10. W pokojach zabrania się używania własnego sprzętu grzewczego (grzałek, czajników, grzejników elektrycznych itd.) oraz uszkodzonych urządzeń elektrycznych.
  11. Zabrania się montażu dodatkowych elementów wyposażenia typu wieszaki, gwoździe, sznurki, półki itp.
  12. Ze względu na bezpieczeństwo P.POŻ. zabrania się palenia otwartego ognia w pokojach Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu (świeczki, kadzidełka itp.).
  13. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i e-papierosów oraz picia napojów alkoholowych lub zażywania innych substancji odurzających.
  14. Dom Rekolekcyjny Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie obiektu.
  15. Osoby nie zakwaterowane w Domu Rekolekcyjnym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu mają zakaz przebywania na terenie obiektu w godzinach obowiązywania ciszy nocnej.
  16. Bez zgody zarządcy obiektu zabrania się na terenie Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych.
  17. Na terenie Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu zabrania się organizacji imprez nieustalonych z zarządcą obiektu.
  18. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 100 zł .
  19. Uprasza się o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien, drzwi oraz gaszeniu świateł w momencie opuszczania pokoju oraz budynku.

IV. Zasady korzystania z jadalni – refektarza

  1. Zabrania się wynoszenia z refektarza jedzenia, naczyń oraz zastawy stołowej.
  2. Po posiłku lub skorzystaniu z barku kawowego uprasza się o zwrot naczyń na wyznaczone wózki kelnerskie. Przestawienie stołów na refektarzu możliwe jest jedynie za zgodą zarządcy obiektu.
  3. Korzystając z barku kawowego należy zostawić po sobie porządek.
  4. Osoby, które korzystają z posiłku, bez wcześniejszego jego wykupienia, zostaną obciążone kosztami wszystkich posiłków, wynikającymi z długości ich pobytu oraz w kwocie wnikającej z cen wyżywienia podanych na stronie www.domschr.pl.
  5. W przypadku grup zorganizowanych zasady korzystania z refektarza ustalane są indywidualnie.

V. Zasady parkowania pojazdów

  1. Parkowanie dopuszczone jest wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych.
  2. Parking na terenie Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu jest parkingiem niestrzeżonym.
  3. Dom Rekolekcyjny Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

VI. Postanowienia końcowe

  1. Nieprzestrzeganie regulaminu Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu może skutkować nakazem opuszczenia obiektu, bez zwrotu wpłaconej należności za pobyt.
  2. W przypadku grup zorganizowanych za wszystkich uczestników odpowiada w pełni organizator.
  3. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio zarządcy obiektu. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
  4. Regulamin Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu wchodzi w życie z dniem 01/04/2019 roku.